چه کار کنیم حوصله بچه‌ها سر نرود؟

نامۀ یک پدر و مادر پیرامونی سلام پیرامون عزیز امروز تصمیم گرفتم وای‌فای خونه رو قطع کنم و با گفتنِ من حوصله‌م سررفته با بچه‌هام